MARC JURÍDIC

La Convenció de Viena sobre la Successió dels Estats en Matèria de Béns, Arxius i Deutes de l’Estat, aprovada per les Nacions Unides el 7 d’abril de 1983 s’ha utilitzat a Europa en els processos d’independència de Txèquia, Eslovàquia, Croàcia, i Macedònia. Tot i que no ha estat signada per l’estat espanyol constitueix un marc de referència internacional.

El conveni estableix el procediment pel repartiment dels bens immobles quan es produeix una secessió entre dues parts d’un estat. Aquí us adjuntem el que es preveu segons l’article 15.1 en la seva traducció oficial en llengua castellana:

Parte 2: Bienes de Estado 

Sección 2: Disposiciones relativas a categorías específicas de sucesión de Estados

Estado de reciente independencia

Artículo 15.1. Cuando el Estado sucesor sea un Estado de reciente independencia:

a) Los bienes de Estado inmuebles del Estado predecesor situados en el territorio al que se refiera la sucesión de Estados pasarán al Estado sucesor;
b) Los bienes inmuebles que, habiendo pertenecido al territorio al que se refiera la sucesión de Estados, estén situados fuera de él y se hayan convertido durante el período de dependencia en bienes de Estado del Estado predece¬sor, pasarán al Estado sucesor;
c) Los bienes de Estado inmuebles del Estado predecesor distintos de los mencionados en el apartado b) y situados fuera del territorio al que se refiera la sucesión de Estados, a cuya creación haya contribuido el  territorio depen¬diente, pasarán al Estado sucesor en proporción a la aportación del territorio dependiente.

Per tant tot el patrimoni immobiliari de l’Estat espanyol a Catalunya passarà a formar part del nou Estat català. Alguns serveis continuaran o s’integraran a l’administració de la Generalitat de Catalunya; altres deixaran espai a noves activitats o necessitats social. El patrimoni immobiliari a l’exterior s’haurà de repartir de manera proporcional.

Per a més informació, també es pot consultar l'informe sobre La distribució d’actius i passius elaborat pel Consell Assessor per a la Transició Nacional (CATN).